Ceramist Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
North Korea Cement Industry in Satellite Imagery
Chul-Seoung Baek, Jun-Hyung Seo, Jin-Sang Cho, Ji-Whan Ahn, Kye-Hong Cho
Ceramist. 2019;22(2):198-214.   Published online June 30, 2019
Full text    PubReader    ePub    PDF    
석회석 분체를 이용한 녹조 제거
Jae-Hun Heo, Yeong-Hun Choe, Ji-Hwan An
Ceramist. 2015;18(3):80-88.   Published online September 30, 2015
PDF    
제지산업의 지속가능한 처리공정을 위한 제지슬러지 재활용 기술
Mi-Hui Im, Jong-Gyu Lee, Seong-Yeong Nam, Ji-Hwan An
Ceramist. 2011;14(2):7-14.   Published online April 30, 2011
PDF    
청정 석탄 기술을 위한 고온건식 탈황제의 연구 동향
An Ji-Hwan, Kim Jeong-A, Jo Hui-Chan
Ceramist. 2006;9(2):66-70.   Published online April 30, 2006
PDF    
무기계 폐기물의 친환경 토건 재료로의 활용
An Ji-Hwan, Han Gi-Cheon, Jo Gye-Hong, Lee Im-Chang
Ceramist. 2006;9(2):61-65.   Published online April 30, 2006
PDF    
칼슘알루미나계 수화물의 중금속 안정화 처리를 위한 환경 재료 적용 연구
An Ji-Hwan, Yu Gwang-Seok, Han Dong-Yun, Kim Hwan
Ceramist. 2006;9(2):56-60.   Published online April 30, 2006
PDF    
폐기물 자원을 활용한 환경소재 개발의 필요성 대두
안지환
Ceramist. 2002;5(1):28-28.   Published online February 28, 2002
PDF    


ABOUT
BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
Meorijae Bldg., Suite # 403, 76, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul 06704, Korea
Tel: +82-2-584-0185    Fax: +82-2-586-4582    E-mail: ceramic@kcers.or.kr                

Copyright © 2024 by The Korean Ceramic Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next