Ceramist Search

CLOSE


Previous issues

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Previous issue
Volume 9(2); Apr 2006
비금속 광물을 이용한 친환경 무기소재 원료 개발 사업 소개
Han Gyeong-Seop, Byeon Yun-Gi
Ceramist. 2006;9(2):7-11.   Published online April 30, 2006
PDF    
Reviews
친환경 재료기술
Sin Min-Cheol
Ceramist. 2006;9(2):12-17.   Published online April 30, 2006
PDF    
하이브리드 기능성 다공체 환경소재 제조기술
Jang Han-Gwon, Jang Hui-Dong
Ceramist. 2006;9(2):18-23.   Published online April 30, 2006
PDF    
비금속광물을 이용한 천연벽지 제조기술 개발
Nam Yun-Seok, Gyeong Un-Seop, Choi Won-Hui, Jeong Yeon-Gil
Ceramist. 2006;9(2):24-32.   Published online April 30, 2006
PDF    
고분자 나노복합체 제조 기술의 소개
Kim Yong-Gyeong, An Gyeong-Hyeon, Lee Seung-Jong
Ceramist. 2006;9(2):33-41.   Published online April 30, 2006
PDF    
친환경 목모 보드 관련 시장 전망
An Sang-Uk
Ceramist. 2006;9(2):42-46.   Published online April 30, 2006
PDF    
Review
무기질 다공체를 활용한 토양오염 예방 및 복원기술 개발
Han Gi-Seok
Ceramist. 2006;9(2):47-55.   Published online April 30, 2006
PDF    
칼슘알루미나계 수화물의 중금속 안정화 처리를 위한 환경 재료 적용 연구
An Ji-Hwan, Yu Gwang-Seok, Han Dong-Yun, Kim Hwan
Ceramist. 2006;9(2):56-60.   Published online April 30, 2006
PDF    
무기계 폐기물의 친환경 토건 재료로의 활용
An Ji-Hwan, Han Gi-Cheon, Jo Gye-Hong, Lee Im-Chang
Ceramist. 2006;9(2):61-65.   Published online April 30, 2006
PDF    
청정 석탄 기술을 위한 고온건식 탈황제의 연구 동향
An Ji-Hwan, Kim Jeong-A, Jo Hui-Chan
Ceramist. 2006;9(2):66-70.   Published online April 30, 2006
PDF    
NANO Glass 기술개발 현황
Gang Won-Ho
Ceramist. 2006;9(2):71-74.   Published online April 30, 2006
PDF    
친환경과 플라스마 디스플레이 (PDP) 제조 산업
Hwang Seong-Jin, Kim Hyeong-Sun
Ceramist. 2006;9(2):75-79.   Published online April 30, 2006
PDF    


ABOUT
BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
Meorijae Bldg., Suite # 403, 76, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul 06704, Korea
Tel: +82-2-584-0185    Fax: +82-2-586-4582    E-mail: ceramic@kcers.or.kr                

Copyright © 2024 by The Korean Ceramic Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next